Naturreservat i Umeåregionen

Adress: Umeå Datum: Tisdag 14 aug 2018 - tisdag 31 dec 2019 Visa karta

Adress: Umeå

Från fågelområden till hällmarker med klapperstränder och tallskogar. Här hittar du ett axplock av regionens varierande naturreservat. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Tjäderberget naturreservat är ett mångformigt reservat med omväxlande miljöer som exempelvis en västlig brant, lövbränna, moränkullar med tall, grandominerade sumpdråg samt myrmiljöer.

Brånsjöns naturreservat är en grund slättsjö med mycket rikt fågelliv. Detta område är känt för det stora antalet flyttfåglar som kommer hit, främst under våren.

Bränntjälen naturreservat är till följd av genomkorsande vägarna uppdelat i tre delområden.

Degerö Stormyr naturreservat är ett myrkoplex som ligger uppe på vattendelaren mellan Vindelälvens och Umeälvens dalgångar omgivet av låga moränklädda bergryggar.

Lillberget har en urskogsartad tallskog, som uppvisar spår av flera skogsbränder. 1850 blev exv. hälften av reservatets yta genomgånget av skogsbrand. Här finns det gott om grova 250-350 åriga tallar.

Skärträskberget naturreservat är med sin omväxlande natur ett av de mest intressanta och besöksvärda naturreservaten i kustregionen. Reservatet är kuperat.

Grössjöns naturreservat är ett centralt vildmarksområde med en grund fågelsjö och fågeltorn, gammelskog och hjortronmyrar. Flera markerade stigar med rastplatser, eldstäder och informationstavlor.

Kluddbrännan naturreservat består av granskog med mycket rik inblandning av äldre aspar. Beståndet har uppkommet efter en skogsbrand omkring 1870.

Skeppsviksskärgården naturreservat består av en unik, vacker och mycket särpräglad natur.

Vindelälvens naturreservat men dånande fors.

Krycklan naturreservat - kryckland är ett biflöde, som mynnar i Vindelälven ca 5 km sydost om Vindeln. Reservatet utgörs av en mäktig ravin samt en mindre från sydväst anslutande sidoravin.

Klubben naturreservat är en långsträckt udde ut i havet med hällmarker, klapperstränder men också enstaka sandstränder. Områdets stränder är orörda, liksom dess skog.

Vännforsens naturreservat har en areal av 33,5 ha och är beläget på den östra sidan av Vännforsen, den nedersta och sista forsen i den orörda Vindelälven. Vännforsen har en fallhöjd på 7 m på en sträcka av 1 km.

Tribladtjärn naturreservat, som är det största naturreservatet i Bjurholms kommun, är ett värdefullt naturskogsområde. Reservatet sluttar svagt mot öster och domineras av granskog.

Osttjärnbäcken naturreservat - reservatet innehåller en av de biologiskt mest värdefulla naturskogarna i Västerbottens kustnära delar. Områdets kärna utgörs av sumpskogarna intill Osttjärnbäcken och dess sidobäckar.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
15 Aug
Onsdag 15 aug 2018
16 Aug
Torsdag 16 aug 2018
17 Aug
Fredag 17 aug 2018
18 Aug
Lördag 18 aug 2018