BOKNINGSVILLKOR

För bokningar som har genomförts via webbplatsen visitumea.se

BETALNING OCH RESEVILLKOR

SÄKERHET OCH PERSONLIGA UPPGIFTER

Alla personliga uppgifter skrivs på en krypterad sida (SSL 128 bits) på vilken det är säkert att lämna personlig information och kreditkortsuppgifter. Umeå kommun/Visit Umeå turistcenter och City Break har vidtagit ett flertal åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi garanterar dig att alla uppgifter är krypterade för att säkra konfidentiella överföringar och att den personliga informationen endast når det du har bokat. Din e-postadress kommer inte användas i något annat syfte än för bokningsbekräftelsen.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Umeå kommun/ Visit Umeå turistcenter, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Visit Umeå turistcenter enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är Umeå kommun, Visit Umeå turistcenter, Rådhusesplanaden 6A, Umeå, tel. 090-16 16 16, org.nr: 212000-2627.

När blir min bokning bindande?

Bokningen gäller för såväl Visit Umeå turistcenter som för Dig så snart Visit Umeå turistcenter bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid betalat hela summan för bokningen.

Vad, när och till vem skall jag betala?

Du skall betala publicerat pris för bokningen. Hela kostnaden för bokningen betalas direkt via online betalning på www.visitumea.se. Du kan använda kort som är anslutna till Mastercard och VISA.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokningen sker på http://online2.citybreak.com/Book/CancelBooking.aspx?onlineid=1310912118. Såvida inget annat står i Särskilda villkor eller i avbokningsreglerna när du gör din bokning gäller följande. Vid bokning av boende får du utan kostnad avboka fram till klockan 16.00 dagen före ankomst. För avbokning som görs senare än denna tid debiteras ditt kreditkort motsvarande betalning för första natten. Vid avbokning senare än två dagar före ankomst måste Umeå Turistbyrå kontaktas för att återbetalning ska ske. Vid bokning av aktiviteter får du utan kostnad avboka fram till klockan 16.00 två dagar före planerad aktivitet. För avbokning som görs senare än denna tid debiteras ditt kreditkort med full betalning. Vid bokning av paket återbetalas delsumman för boende- respektive aktivitetsbokningar enligt avbokningsregler ovan. Evenemangsbiljetter återbetalas ej.

Men om jag inte kommer?

Om Du inte kommer och inte har avbokat i tid debiteras Ditt kreditkort med en kostnad motsvarande fullbetalning av bokningen. Evenemangsbiljetter återbetalas ej.

Vad händer om något går snett?

Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för Dig (t.ex. hotell i samma klass), så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Du ev. redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller evenemang som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställt evenemang/transporttjänst. Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex. hotellet. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit hotellet/värden möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen / ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 60 dagar efter avresa.

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens?

Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:

Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.
Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
Om Du inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det oss Du skall vända Dig till.

Vad har jag för skyldigheter?

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för login, aktiviteter, etc. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. OBS! Det står även i beskrivningen för objektet att husdjur / rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes. Överskrids husdjurs/rökförbud kommer en extra kostnad av 6000 kr att medföras.
Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

ÖVRIGT

Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Visit Umeå turistcenter. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Visit Umeå turistcenter har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

SÄRSKILDA VILLKOR

Utgivare och paketarrangör: Visit Umeå turistcenter

Minimumålder för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.
Vid större arrangemang kan andra åldersgränser förekomma, information om detta framkommer vid bokningstillfället.

Bokningsavgift

Ingen bokningsavgift tas ut vid bokningar via www.visitumea.se.

Inställda aktiviteter

Om det inträffar oförutsedda saker t.ex. snöbrist, extrem vårflod, eldsvåda eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll och hela eller delar av din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och ingen likvärdig ersättningsaktivitet kan ordnas, får du tillbaka allt det du har betalat med avdrag för värdet av de delar av bokningen som du eventuellt redan hunnit utnyttja.

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Välkommen till Umeåregionen!
Visit Umeå turistcenter